accessability logoBlack - White
accessability logoHigh Contrast
Home
O Nas
Galeria
Przyjazne Strony
Terapie
Artykuły
WWR
Kontakt
Cennik
Dokumentacja O Stowarzyszeniu Nasza Działalność RODO

Ta strona używa plików cookies w celach dostarczenia niezbędych funkcjonalności strony. Dodatkowo serwis zbiera informacje, które można uznać za dane osobowe. Wszelkie informacje są dostępne w naszej Polityce Prywatności

Prowadzone przez nas Terapie

Co robimy?

TERAPIA OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA
W autyzmie i zespole Aspergera objawy dotyczą zaburzeń interakcji społecznych, zaburzeń porozumiewania (dwustronnej komunikacji ), występowania powtarzających się, ograniczonych i stereotypowych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności. Zespół Aspergera jest najłagodniejszą formą całościowych zaburzeń rozwoju. Autyzm może przybierać różne formy, od łagodniejszych, zbliżonych obrazem klinicznym do zespołu Aspergera, po głębokie, gdy dziecko niemal nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem i wymaga stałej opieki.
Nasz zespół pracując z osobami ze spektrum autyzmu stosuje metody pracy dostosowane do osoby, ściśle współpracując z rodzicem, a nawet osoba prowadzącą dziecko w placówce.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Trening umiejętności społecznych polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli takich konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Zajęcia indywidualne i grupowe prowadzą certyfikowani terapeuci.

TERAPIA METODĄ KRAKOWSKĄ
Metoda Krakowska to terapia neurobiologiczna stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka Podstawowym jej założeniem jest naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych w celu ustalenia programu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi. Nasz zespół jest w trakcie certyfikatu terapeuty Metody Krakowskiej u prof. Cieszyńskiej. Podczas kilkuletniej pracy tą metodą osiągnęliśmy duże postępy w rozwoju prowadzonych dzieci. Jest to główna metoda pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
Skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda, której celem jest nauka zarówno poprawnej mowy, jak i czytania. Stymulacja rozwoju mowy odbywa się poprzez łagodne przechodzenie od ćwiczeń symultanicznych (prawopółkulowych) do sekwencyjnych (lewopółkulowych), aby w końcu połączyć obydwa typy w jedną całość. Nauka czytania sylabami naśladuje etapy rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze do wyrazów i zdań).

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej i artykulacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się wynikłych głównie z nieprawidłowej realizacji dźwięków mowy. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją z przeprowadzeniem testów. Na tej podstawie stawiamy diagnozę i proponujemy plan terapii. Zajmujemy się m. in. osobami ze spektrum autyzmu, dziecięcym porażeniem mózgowym, niedosłuchem, osobami z rozszczepem wargi i podniebienia, giełkotem, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją oraz różnymi zespołami zaburzeń. Usprawniamy motorykę narządów mowy, korygujemy nieprawidłowości w realizacji dźwięków mowy, poprawiamy jakość funkcji językowych, oddechowych i fonacyjnych oraz rozbudowujemy zasób słownictwa czynnego i biernego.
TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA
Celem terapii oprócz ćwiczeń stricte logopedycznych jest wspieranie funkcji poznawczych u człowieka. Pracujemy ćwicząc nie tylko język ale i mózg pobudzając każdy jego obszar do pracy wzbogacając ćwiczenia o odpowiednie metody i techniki dopasowane do danego rodzaju zaburzeń. Pracę neurologopedyczną podejmujemy często z osobami po udarach mózgu, z demencjami, z chorobami neurodegeneracyjnymi, z wszelkiego rodzaju rzadkimi chorobami genetycznymi, badamy noworodki i niemowlęta. Wspieramy rodziców wskazując dalsze postępowanie z dzieckiem.
TERAPIA DYZARTRII
Dyzartrię można zdefiniować jako zaburzenie mowy powstałe w wyniku uszkodzenia dróg nerwowych, ważnych dla przekształcania impulsów związanych z procesem mówienia. Inaczej mówiąc, jest to zaburzenie ruchowego wykonania aktów mowy, cechujące się dysfunkcjami mięśni narządu mowy spowodowanymi niedowładem, spowolnieniem, niezbornością, zmienioną fonacją czy dodatkowymi ruchami. Zaburzenia mowy o typie dyzartrii mogą także wynikać z dysfunkcji układu oddechowego, jeżeli tylko dotyczą zdolności przepuszczania powietrza przez narząd mowy w celu wydawania dźwięków mowy, fonacji, artykulacji i prozodii. (Tarkowski Z (red.): Dyzartria. Wydawnictwo Fundacji „Orator”, Lublin 19980. Nasz zespół jest doświadczony w prowadzeniu tego typu zaburzeń i stosuje podejście indywidualne do każdego typu dyzartrii. Terapia poprzedzona jest wnikliwa diagnozą i zawsze bierzemy pod uwagę opinię lekarza prowadzącego.
TERAPIA GIEŁKOTU
Efektywna terapia giełkotu może znacząco poprawić jakość mówienia i rozumienia nas. Poprzedza ją kompleksowa diagnoza logopedyczna. Celem nadrzędnym terapii jest podnoszenie świadomości własnej mowy, nauka monitorowania swoich wypowiedzi, zwalnianie tempa mowy oraz poprawa jej wyrazistości.
TERAPIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Terapia sensoryczna ma na celu pomoc dzieciom z zaburzoną lub zbyt wolno rozwijającą się umiejętnością integracji bodźców sensorycznych. Jej zadaniem jest nauczenie dziecka jak prawidłowo reagować na wrażenia zmysłowe i oswojenie go z różnorodnością świata. Terapia poprzedzona jest wnikliwą diagnozą i przynajmniej dwukrotnym spotkaniem.
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
Psychoterapia jest zamierzonym i systematycznym działaniem przy użyciu wypróbowanych metod, których skutkiem ma być poprawa funkcjonowania człowieka w jego otoczeniu i zredukowanie zaburzeń psychicznych. Psychoterapeuta razem z pacjentem pracuje nad usunięciem objawów chorobowych i rozwojem osobowości. Prowadzimy również terapie grupowe i socjoterapie, których celem jest poprawa funkcjonowania w społeczeństwie.
TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA
Terapia skierowana do osób, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych, czyli tych zdolności, które pozwalają odbierać i przetwarzać bodźce docierające z otoczenia takie jak spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, pamięć, uwaga, myślenie i inne. Terapię poprzedzamy wnikliwą diagnozą opartą na specjalistycznych testach. Pracujemy z osobami bardzo młodymi i starszymi po incydentach neurologicznych. Zawsze pod uwagę bierzemy opinię lekarza prowadzącego.
TERAPIA MUTYZMU WYBIÓRCZEGO
Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, pojawiające się najczęściej między drugim a piątym rokiem życia. Dziecko lub osoba dorosła z mutyzmem wybiórczym swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy też w innych sytuacjach społecznych. Nasz zespół we współpracy z rodziną oraz nauczycielami skutecznie prowadzi każdą osobę dotkniętą tym zaburzeniem. Zawsze bierzemy pod uwagę opinię Poradni psychologiczno- pedagogicznej.
TERAPIA FUNKCJI RĄK
Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Stosujemy tu rózne techniki i narzędzia pracy.
TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA
Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Trening poprzedzamy badaniem słuchu na audiometrze. Program słuchowy dpasowujemy indywidualnie.
TERAPIA OPÓŹNIEŃ NEUROROZWOJOWYCH INPP
Opóźnienie neurorozwojowe to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat. Występowanie odruchów pierwotnych lub brak posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju, stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce (Florentino 1970, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994, Goddard-Blythe 1998) oraz niedojrzałego zachowania. Obejmuje zatem zarówno trudności w uczeniu się jak i specyficzne zachowania w klasie. Terapię poprzedzamy dwukrotnym spotkaniem, diagnozą z użyciem specjalistycznych testów..
TERAPIA BILATERALNA
Integracja bilateralna to koordynacja i współpraca obu stron ciała w ruchu. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz zdolność koordynacji obu części podczas wykonywania wielu sekwencji ruchu. Terapia poprzedzona jest dokładną diagnozą.

TERAPIA TAKTYLNA
Podczas terapii taktylnej / neurotaktylnej stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Jest to rodzaj masażu, który nierzadko wspiera integrację przetrwałych odruchów człowieka z układem nerwowym. Wykorzystując techniki masażu stymulujemy receptory znajdujące się w skórze oraz aktywujemy rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. W trakcie terapii dostarczamy bodźców sensorycznych i uruchamiamy naturalne mechanizmy rozwoju i samoregulacji organizmu.

TERAPIA KARMIENIA JEDZENIA I POŁYKANIA
Badamy i diagnozujemy funkcje prymarne czyli biologiczne w zakresie przyjmowania pokarmów. Pomagamy dzieciom i dorosłym usprawniając aparat artykulacyjny i dobierając indywidualnie narzędzia / podajniki potrzebne do przyjęcia pokarmu.

TERAPIA FUNKCJI ŻUCHWY
Badamy i diagnozujemy funkcje żuchwy w zakresie gryzienia i żucia. Posługujemy się specjalistycznymi narzędziami będącymi zarazem wyrobem medycznym, który produkowany jest w Stanach Zjednoczonych.
Stosujemy program diagnostyczny i ćwiczeniowy funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy wg Sary Rosenfeld-Johnson oparty na pracy mięśni szczęki i żuchwy.

TERAPIA ŻYWIENIOWA OSÓB KARMIONYCH METODĄ SZTUCZNEGO DOSTĘPU (SONDA, PEG)
Pomagamy dzieciom i dorosłym w przejściu z żywienia dojelitowego lub sondy na żywienie naturalne stosując całą procedurę umożiwiajacą normalne funkcjonowanie człowieka. Zawsze bierzemy pod uwagę zalecenia lekarza prowadzącego i współpracujemy z dietetykiem.


TERAPIA NEOFOBII POKARMOWEJ
Diagnozujemy i prowadzimy terapię dzieci mających neofobię pokarmową. Zawsze terapią objęci są rodzice dziecka zazwyczaj w około 50% współuczestnicy problemów neofobicznych. Diagnozujemy przy tym odruchy dziecięce i wdrażamy program żywieniowy.

TERAPIA DYSFAGII
Dysfagia jest zaburzeniem połykania. Jesteśmy zespołem profesjonalnie przygotowanym i wykształconym w prowadzeniu tego rodzaju zaburzeń. Badamy i diagnozujemy problem, stosujemy odpowiednie narzędzia i techniki ułatwiające sam proces połykania i skutecznie podnosimy tym samym jakość życia. Współpracujemy w tym względzie ściśle z najbliższymi osoby dotkniętej dysfagią jak i z lekarzem prowadzącym.

TERAPIA RYZYKA DYSLEKSJI

Dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, przy co najmniej przeciętnym poziomie rozwoju intelektualnego. Dysleksji nie diagnozuje się, kiedy występują zaburzenia pracy analizatorów (wzrok, słuch) lub choroby neurologiczne. Zanim jednak zaburzenie zostanie stwierdzone już przez Poradnię psychologiczno – pedagogiczną warto zgłosić się do nas po diagnozę ryzyka dysleksji, która poprzedzamy wykonaniem specjalistycznych testów do 6 r. ż.
Zawsze prosimy o badanie wzroku u optometrysty, który sprawdzi pracę oka, jego ruchy, fiksację i akomodację.

TERAPIA EMPATY DOLLS

Koncepcja Lalek Terapeutycznych Empathy Dolls, skupia się na spersonalizowanym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz konieczności doskonalenia jego umiejętności w jak najbardziej przyjaznej atmosferze. Wspieranie fundamentalnej potrzeby obserwacji, empatii. Unikalne podejście, skupia się nie tylko na indywidualnym rozwoju, terapii i rehabilitacji dziecka, ale zwraca uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji rodziców, terapeutów, opiekunów, personelu medycznego poprzez budowanie pozytywnych relacji z dzieckiem i wzajemnych. Szwedzkie lalki terapeutyczne Empathy Dolls nadają się doskonale do zabawy i terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w różnym wieku.

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania . Nasi terapeuci prowadzą terapię z gruntowną wiedzą na temat rozwoju i zachowań dziecka na każdym etapie jego życia.

TERAPIA METODĄ WERBO - TONALNĄ

Metoda werbo-tonalna ma na celu uwrażliwienie słuchu i usprawnienie komunikacji językowej dziecka. Specjalnie dobrane schematy ruchowe stymulują rozwój motoryki oraz zmysłu równowagi małego pacjenta. Metoda szczególnie sprzyja osobom z zespołem Downa oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, wspomaga koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową, dając przy tym radość w porozumiewaniu się i dobrą zabawę. Nasi terapeuci uzyskali najwyższy trzystopniowy certyfikat stosowania tej metody w usprawnianiu komunikacji dziecka.

SENSOMOTORYKA
Celem sensomotoryki jest dążenie do osiągnięcia dojrzałości motorycznej (oznacza to, że pacjent gotowy jest do uczenia się nowych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu). W ramach terapii sensomotorycznej prowadzony jest trening równowagi, ćwiczeń regulacji napięcia mięśniowego, stymulacja proprioceptywna,ćwiczenia koordynacji ciała oraz ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej. Posiadamy specjalnie wyposażoną salę do tego rodzaju ćwiczeń oraz certyfikowanych specjalistów.

SENSOPLASTYKA
Sensoplastyka jest poznawaniem otaczającego nas świata poprzez połączenie silnych doznań dotykowych, wzrokowych, smakowych i słuchowych. Główną zaletą sensoplastyki jest to, że wykorzystuje wyłącznie naturalne składniki, które najczęściej mamy zawsze pod ręką w kuchni, np. mąkę, sól, makaron, barwniki spożywcze. Dzięki temu dziecko może nie tylko bezpiecznie dotknąć, ale również spróbować każdego produktu. Nasi terapeuci mają specjalne przygotowanie i przykładają szczególna wagę do tego, by podczas zajęć dziecięce zmysły pobudzić do pracy i chęci poznawania.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Gimnastyka korekcyjna to dobry sposób na poradzenie sobie z wadami postawy, przede wszystkim u dzieci i młodzieży. Przydatna jest także w przypadku osób dorosłych. Ćwiczenia zalecane są osobom, u których stwierdzono wady postawy lub tendencję do ich powstawania. Zawsze bierzemy pod uwagę opinię lekarza specjalisty. Treningi prowadzą specjaliści wychowania fizycznego / gimnastyki korekcyjnej / fizjoterapeuci.